Algemene (leverings)voorwaarden

Bezig met laden...

I Algemene bepalingen

Definities:

1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder;

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Bedrijf:
De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Leverancier;
Opdrachtgever:
Consument danwel bedrijf.
Leverancier:
Bouw-Handel.nl
Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag:
Kalenderdag;
Duurtransactie:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Toepasselijkheid

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bouw-Handel.nl opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen de partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van de door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

II Identiteit

3 Bouw-Handel.nl
Bouw-Handel.nl is een handelsnaam van Pre-Fabs Online BV
Luzernestraat 15
2153 GM Nieuw-Vennep
tel.: 0252-622345
email: [email protected]
BTW nr.: NL855.9427.45.B01
KvK nr.: 6500 4965

III Aanbod

4 Het aanbod is vrijblijvend.
5 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals foto’s, tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Bouw-Handel.nl. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
7 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als leverancier gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Een voorbehoud in het beeldmateriaal wordt gemaakt daar niet van elk artikel een juiste afbeelding voorhanden is.
8 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de verzendkosten;
overige condities;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten;
Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

IV Totstandkoming van de overeenkomst

9 Indien het aanbod van Bouw-Handel.nl wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Bouw-Handel.nl
- de aanvaarding schriftelijk bevestigt.
- met de uitvoering van het werk aanvangt.
10 Bouw-Handel.nl kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en de overeengekomen betaling heeft ontvangen.
11 In de opdrachtbevestiging staat expliciet vermeld of er sprake is van het herroepingsrecht.
12 Bij het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien de consument van dit recht gebruik wenst te maken dan zal deze dit binnen 3 dagen schriftelijk kenbaar dienen te maken aan Bouw-Handel.nl. De overeenkomst is slechts dan ontbonden als de consument een schriftelijke bevestiging hiervan heeft ontvangen van Bouw-Handel.nl.

V Herroepingsrecht

13 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
14 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de leverancier retourneren, conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
15 Het product moet nog verkoopbaar zijn.
16 Consument zal het product voor eigen kosten terugsturen naar een door leverancier nader te bepalen adres.
17 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
18 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de leverancier bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
19 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bedrijven.

VI Uitsluiting herroepingsrecht

20 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten / diensten:
waarvoor dit is aangegeven op de website, aanbod of opdrachtbevestiging;
die niet retour kunnen omdat dat deze klantspecifiek zijn samengesteld / gemonteerd;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
maatwerk zijn (hetzij op basis van maat dan wel kleur);
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
het herroepingsrecht geldt niet voor bedrijven.

VII De prijs

21 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
22 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

VIII Conformiteit

23 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

IX Garantie

24 Een eventueel door leverancier als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet.
25 Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

X Aansprakelijkheid leverancier

26 Leverancier is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade, voor zover de aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt en tot het in dat betreffende geval maximaal uitgekeerde bedrag.
27 Voorgaand artikel gelden op overeenkomstige wijze indien leverancier werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting zoals omschreven op de website van leverancier.
28 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is leverancier nimmer aansprakelijk.
29 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag waarop de garantie periode afloopt schriftelijk kenbaar is gemaakt. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens leverancier ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

XI Levering en uitvoering

30 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het leverancier en opdrachtgever anders is overeengekomen. In het algemeen geldt een leveringstermijn van 30 dagen tenzij anders is afgesproken.
31 Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
32 Indien levering langer duurt dan 30 dagen zonder dat dit is afgesproken, of levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan heeft de consument recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
33 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft de plicht de ontvangen zaken dadelijk te controleren en zichtbare gebreken onmiddellijk en schriftelijk te melden. Niet zichtbare gebreken dienen binnen twee maal 24 uur nadat deze zijn ontdekt, dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, te worden gemeld. Bij niet nakoming van deze verplichting vervalt het recht van opdrachtgever zich op een gebrekkige levering te beroepen. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. Ingeval van twijfel zal opdrachtgever hebben te bewijzen dat dit het geval is. Indien de verpakking en/of de zaken beschadigd blijken te zijn, kennelijk door schade tijdens het transport , dient opdrachtgever/koper een proces-verbaal door de expediteur te laten opmaken alvorens de zaken in ontvangst te nemen en het proces-verbaal binnen twee maal 24 uur aan leverancier toe te zenden. Geleverde materialen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden en binnen 24 uur dient de eventuele reclame schriftelijk te worden ingediend.

XII Duurtransacties

34 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maan-den.
35 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.

XIII Betaling

36 De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen bij bestelling van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
37 De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
38 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
39 In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen met een minimum van 75 euro.

XIV Geschillen

40 Op overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
41 Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
42 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
43 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
44 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Wanneer het bedrijf dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt het bedrijf de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is het bedrijf gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
45 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

XV Verantwoordelijkheden opdrachtgever

46 De opdrachtgever zorgt ervoor dat leverancier tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens, dit voor rekening van de opdrachtgever.
47 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en of leveringen, die niet tot het werk van leverancier behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever leverancier hiervan terstond, schriftelijk, in kennis te stellen.
48 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor leverancier voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
49 De opdrachtgever draagt als een goed huisvader de zorg over de op het werk aangeleverde materialen, onderdelen en gereedschappen.
50 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
51 De opdrachtgever draagt het risico voor het van leverancier afkomstige ontwerp, maatvoering en specificaties, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd. Goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven zodra leverancier met het werk een aanvang neemt.